021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

اعلام مغایرت های مالی

31 فروردین 1395


اعلام مغایرت های مالی

پذیرندگان کلیه ابزارهای پذیرش کارت می توانند مغایرت های مالی خود را بصورت سیستماتیک ثبت نمایند. مدت زمان رفع ‏مغایرت های مالی پذیرندگان و دارندگان کارت استفاده کننده از ابزارهای پذیرش کارت این شرکت، حداکثر 48 ساعت کاری می ‏باشد. جدول سیکل های واریزی شاپرک برای دارندگان دستگاه های پایانه فروش به شرح مندرج در جدول ذیل می باشد:‏