021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

ماموریت شرکت پرداخت الکترونیک سداد

30 فروردین 1395ماموریت شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد

ماموریت شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد، کمک به پیشبرد اهداف نظام پرداخت کشور در جهت جایگزینی تبادل ‏الکترونیکی پول با تبادل فیزیکی آن می باشد.‏